2016 © Asociatia Filanantropica Medical-Crestina “Cristiana” Brasov. Toate drepturile rezervate.

ADMITEREA BENEFICIARILOR

  Internarea la Centrul de ingrijire si asistenta a persoanelor cu dizabilitati se va face pe bază de dosar, care va cuprinde următoarele documente :
 • cerere din partea solicitantului sau a reprezentantului legal (tutore, curator) ;
 • xerocopii după actele de stare civilă şi de identitate ale solicitantului : carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, hotărâre divorţ sau certificat deces, după caz;
 • xerocopii după actele de stare civilă şi de identitate ale reprezentantului legal sau ale aparţinătorului ;
 • copie talon pensie recent, dacă este pensionar;
 • adeverinţe din care să rezulte venitul net lunar pe membru de familie al reprezentantului legal/aparţinărorului;
 • ancheta socială (raport de evaluare primară) efectuată de către Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul unităţii administrativ teritoriale unde persoana vârstnică îşi are domiciliul legal prin care se propune măsura de asistenţă socială justificată de situaţia de fapt constatată;
 • referat medical de la medicul psihiatru cu MMSE (examinare a stării de sănătate mentală) si ID (coeficient de dezvoltare ) care să ateste că persoana vârstnică nu suferă de psihopatii aşa cum este definită în H.G.R. nr.886/2000, aceste persoane urmând să fie îndrumate în unităţi medicale de specialitate sau centre de îngrijire şi asistenţă, conform celor stipulate în Legea nr.487/2002 a sănătăţii mintale si a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice.
 • radiografie pulmonară;
 • document medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: HEMOLEUCOGRAMA, GLICEMIE, T.G.P, T.G.O, CREATININĂ, UREE, EX. SUMAR DE URINĂ, EX. COPROPARAZITOLOGIC, EX.COPROBACTERIOLOGIC, EXUDAT şi rezultatul acestora permite internarea persoanei vârstnice (nu prezintă pericol pentru comunitatea respectivă)
 • scrisoare medicala de la medicul de familie cu diagnostice si tratamente.

Dosarul persoanei vârstnice (solicitarea scrisă) se depune la secretariatul Centrul de ingrijire si asistenta a persoanelor cu dizabilitati cu sediul situat la adresa din str.George Moroianu, nr.11, municipiul Săcele, judeţul Braşov, însoţit de documentele susmenţionate şi va fi înregistrat într-un registru special întocmit ce reprezintă o evidenţă strictă a tuturor solicitărilor depuse cu următoarele rubrici : nume şi prenume solicitant, adresă/date de contact, data programării la comisie, admitere/ respingere şi o perioada de aşteptare.

Dosarul va fi înaintat Comisiei de Evaluare care este alcătuită din 3 membri şi un secretar .

  Membri :
 • medicul instituţiei;
 • psihologul instituţiei ;
 • asistentul social al instituţiei;

După caz, poate fi consultat și kinetoterapeutul instituției precum și alți specialiști în funcție de nevoile beneficiarului. Astfel, solicitantul însoţit de reprezentantul legal /convențional, în termen de 5 zile este programat la comisia de evaluare care va analiza documentele depuse la dosar.

Totodată, medicul instituţiei, psihologul şi asistentul social ( echipa multidisciplinară) vor analiza nevoile persoanei vârstnice care solicită internarea prin fişa de evaluare sociomedicală-geriatrică care reprezintă piesa obligatorie pentru internarea într-un cămin pentru persoane vârstnice ( inclusiv încadrarea în grade de dependenţă a persoanelor vârstnice conform HGR nr.886/2000).

Comisia va comunica în scris, rezultatul analizei documentelor depuse la dosar precum şi al evaluării persoanei persoanei vârstnice, cu propunerea de admitere/respingere, directorului General al Asociaţiei Filantroice Medical-Creştină Christiana care va emite decizia de admitere/respingere.

Prin intermediul secretarului comisiei se va comunica în termen de 10 zile lucrătoare un exemplar al deciziei de admitere/respingere, în original, solicitantului sau reprezentantului legal/convențional al acestuia.

Dosarul de admitere va conţine documentele şi actele susmenţionate, decizia de admitere şi copia grilei de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, şi va fi în mod obligatoriu vizat de directorul general al Asociaţiei Filantropice Medical-Creştine Christiana.

Admiterea finală se va realiza după parcurgerea unei perioade de adaptare de zece zile calendaristice prin care se va constata dacă persoana s-a acomodat cu condiţiile din centru, cu celeilalţi beneficiari şi cu personalul ( perioadă de adaptare). În acest context menţionăm că perioada de adaptare se poate prelungi, cu acordul părţilor, în situaţia în care starea de sănătate fizică şi psihică necesită o perioadă mai îndelungată de acomodare la condiţiile centrului, dar nu mai mult de 1 lună.

Admiterea finală ( în baza deciziei de admitere finală) se realizează numai după adaptarea și evaluarea beneficiarului prin realizarea: evaluării complexe, planului de intervenție și planului individualizat de asistență și îngrijire.