2016 © Asociatia Filanantropica Medical-Crestina “Cristiana” Brasov. Toate drepturile rezervate.
 Criterii de eligibilitate    Internarea   în   Căminul   de   Bătrâni   dr.   Teofil   Mija   reprezintă   o   măsură   de   asistenţă   socială   pentru persoanele vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare şi se află în una din urmatoarele situaţii: Se pot gospodări singure sau nu; Nu au probleme psihice; Nu   au   familie,   sau   daca   au   aceasta   din   diferite   motive   nu   îi   poate   asigura   îngrijirea   şi   întreţinerea necesară   (plecaţi   la   muncă   în   străinătate,   serviciu   ce   necesită   disponibilitatea   la   program   prelungit, probleme familiale, lipsa spaţiului corespunzător etc) ; Realizează   venituri   proprii   şi   suficiente   acoperirii   costului   mediu   de   îngrijire   în   căminul   de   bătrâni     Christiana ; Nu   au      venituri   pentru   asigurarea   unui   trai   decent   (   cazuri   sociale). Aceste   cazuri   sunt   acceptate   în limita   posibilităţilor   financiare   ale   Asociaţiei.   Internarea   în   Căminul   de   Bătrâni   dr.   Teofil   Mija   se   face conform    criteriilor    stabilite    mai    sus    şi    se    asigură    servicii    conform    evaluării    iniţiale    şi    a    evaluării complexe a nevoilor individuale. Admiterea beneficiarilor Internarea   la   Căminul   de   bătrâni   dr.   Teofil   Mija   se   va   face   pe   bază   de   dosar,   care   va   cuprinde următoarele documente : Cerere din partea solicitantului sau a reprezentantului legal (tutore, curator); Xerocopii după actele de stare civilă şi de identitate ale solicitantului; Xerocopii    după    actele    de    stare    civilă    şi    de    identitate    ale    reprezentantului    legal    sau    ale aparţinătorului; Copie talon pensie recent; Adeverinţe    din    care    să    rezulte    venitul    net    lunar    pe    membru    de    familie    al    reprezentantului legal/aparţinărorului. ( conform cerinţelor Legii nr. 17/2000, actualiuază) Ancheta   socială   (raport   de   evaluare   primară)   efectuată   de   către   Serviciul   Public   de   Asistenţă Socială   din   cadrul   unităţii   administrativ   teritoriale   unde   persoana   vârstnică   îşi   are   domiciliul   legal      prin care    se    propunemăsura    de    asistenţă    socială    justificată    de    situaţia    de    fapt    constatată.(    conform cerinţelor Legii, nr.17/ 2000 actualiazată. Referat   medical   de   la   medicul   psihiatru   cu   MMSE   (examinare   a   stării   de   sănătate   mentală)   si   ID (coeficient   de   dezvoltare)   care   să   ateste   că   persoana   vârstnică   nu   suferă   de   psihopatii   aşa   cum   este definită   în   H.G.R.   nr.886/2000,   aceste   persoane   urmând   să   fie   îndrumate   în   unităţi   medicale   de specialitate    sau    centre    de    îngrijire    şi    asistenţă,    conform    celor    stipulate    în    Legea    nr.487/2002    a sănătăţii mintale si a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice. Radiografie pulmonară; Document   medical   din   care   să   rezulte   că   s-au   efectuat   analizele   medicale:HEMOLEUCOGRAMA, GLICEMIE,      T.G.P,            T.G.O,      CREATININĂ,      UREE,      EX.      SUMAR      DE      URINĂ,            EX. COPROPARAZITOLOGIC,      EX.COPROBACTERIOLOGIC,      EXUDAT,   test   SIDA,   şi   rezultatul   acestora permite internarea persoanei vârstnice (nu prezintă boli transmisibile); Scrisoare medicala de la medicul de familie cu diagnostice si tratamente. Dosarul   persoanei   vârstnice   (solicitarea   scrisă)   se   depune   la   secretariatul   Căminului   de   bătrâni   dr. Teofil   Mija   cu   sediul   situat   la   adresa   din   str.George   Moroianu,   nr.11,   municipiul   Săcele,   judeţul   Braşov, însoţit   de   documentele   susmenţionate   şi   va   fi      înregistrat   într-un   registru   special   întocmit   ce   reprezintă   o evidenţă    strictă    a    tuturor    solicitărilor    depuse    cu    următoarele    rubrici    :    nume    şi    prenume    solicitant, adresă/date de contact, data programării la comisie, admitere/ respingere şi o perioada de aşteptare. Dosarul va fi înaintat Comisiei de Evaluare care este  alcătuită din  3 membri şi un secretar. Membri: Medicul instituţiei; Psihologul instituţiei; Asistentul social angajat din cadrul instituţiei; Secretarul comisiei. Astfel,   solicitantul   însoţit   de   reprezentantul   legal   /aparţinătorul,   în   termen   de   2   zile   este   programat   la comisia de evaluare care va analiza documentele depuse la dosar. Totodată,    medicul    instituţiei,    psihologul    şi    asistentul    social    (    echipa    multidisciplinară)    vor    analiza nevoile   persoanei   vârstnice   care   solicită   internarea   prin   fişa   de   evaluare   sociomedicală-geriatrică   care reprezintă   piesa   obligatorie   pentru   internarea   într-un   cămin   pentru   persoane   vârstnice(   inclusiv   încadrarea în grade de dependenţă a persoanelor vârstnice conform HGR nr.886/2000). Comisia   va   comunica   în   scris,   rezultatul   analizei   documentelor   depuse   la   dosar   precum   şi   al   evaluării persoanei   persoanei   vârstnice,   cu   propunerea   de   admitere/respingere,   directorului   General   al   Asociaţiei Filantroice Medical-Creştină Christiana care va emite decizia de admitere/respingere. Prin   intermediul   secretarului   comisiei   se   va   comunica   în   termen   de   10   zile   lucrătoare   un   exemplar   al deciziei de admitere/respngere, în original, solicitantului sau reprezentantului legal al acestuia. Dosarul   de   admitere   va   conţine   documentele   şi   actele   susmenţionate,   decizia   de   admitere   şi   copia grilei   de   evaluare   a   nevoilor   persoanelor   vârstnice,   şi   va   fi   în   mod   obligatoriu   vizat   de   directorul   general   al Asociaţiei Filantropice Medical-Creştine Christiana. Admiterea    finală    se    va    realiza    după    parcurgerea    unei    perioade    de    adaptare    de    cinci    zile calendaristice   prin   care   se   va   constata   dacă   persoana   vârstnică   îşi   menţine   cererea   de   primire,   s-a acomodat cu condiţiile din cămin, cu ceilalţi beneficiari şi cu personalul.

română