Proiect Acces

ACCES şi cooperare în comunitatea braşoveană în beneficiul persoanelor cu risc de excludere socială

Proiectul ACCES şi cooperare în comunitatea braşoveană în beneficiul persoanelor cu risc de excludere socială, propus de AFMC porneşte de la realitatea comunităţii ce se confruntă cu un grad de imbătrânire şi dependenţă a populaţiei vârstnice faţă de cea tânără şi servicii socio- medicale insuficient dezvoltate sau iniţiate de către mediul privat inaccesibile grupului vizat de proiect.

 

Proiectul se adresează persoanelor aflate în situaţie de risc social, prioritari fiind vârstnicii cu risc de marginalizare şi izolare şi persoane cu deficienţe (inclusiv auditive şi vizuale).

Scopul

este de a dezvolta o abordare integrată pentru managementul cazurilor cu risc de excludere socială printr-un parteneriat între prestatori publici şi privaţi de servicii sociale şi factori interesaţi, context ce va conduce la imbunătăţirea calităţii vieţii acestor persoane. Pentru a contribui la ameliorarea situaţiei identificate se dezvoltă un sistem complex de servicii socio-medicale în cadrul CSM; se va iniţia o reţea comunitară de colaborare şi suport şi va creşte nivelul de conştientizare şi implicare al comunităţii prin activităţi de voluntariat şi suport.

Grupul ţintă

al Proiectului ACCES este reprezentat de persoanele aflate în situaţie de risc social sau cu potenţial de a-l dezvolta, prioritari fiind vârstnicii cu risc de marginalizare şi izolare şi persoane cu deficienţe auditive şi vizuale.

În alegerea grupului ţintă s-a ţinut cont si de categoriile considerate ca fiind vulnerabile în Planul Strategic de dezvoltare aprobat de Consiliul Local al municipiului Braşov, al cărui scop este să asigure acces echitabil şi nediscriminatoriu al cetăţenilor din comunitatea braşoveană la servicii adaptate la nevoile sociale actuale, în vederea prevenirii situaţiilor de marginalizare şi excluziune socială incluzând şi creşterea calităţii vieţii la nivelul municipiului Braşov, în concordanţă cu standardele naţionale şi europene în domeniu.

Beneficiarii direcţi vor fi selectaţi din:

1. Cazuistica direcţionată de Directia Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Brasov, aproximativ 100 de persone institutionalizate

2. Persoane cu dizabilităţi directionate de partenerii din proiect, Asociatia Nevazatorilor din Romania – filiala Brasov si Asociatia Nationala a Surzilor – filiala Brasov

3. Cazuistica direcţionată de alți parteneri viitori in cadrul proiectului; ex. Direcţia de Servicii Sociale (D.S.S.), centrele de ocrotire a persoanelor aflate în situaţie de risc social, în mod special centrele rezidenţiale pentru vârstnici din municipiu şi judeţ, alte ONG-uri.

4. Alte categorii de beneficiari:

 1. Studenţi cu potenţial de a se implica în activităţi de voluntariat
 2. Autorităţile locale din comunitatea braşoveana şi din judeţ
 3. Profesionişti din sistemul socio- medical care vor fi informaţi şi sensibilizaţi să activeze în cadrul serviciilor CSM

Beneficiarii indirecţi:

1. Personalul CSM care va beneficia de practici de lucru novatoare, o bază de date cu evidente complexe, cu recunoaşterea în comunitate a rezultatelor profesionale.

2. Prestatori de servicii sociale şi medicale - publici şi privaţi, existenţi în municipiul şi judeţul Braşov, ce nu pot oferi servicii psiho-socio-medicale integrative beneficiarilor lor şi care apelează la CSM pentru suport

3. Instituţii superioare de învăţământ cu profil medical şi de asistenţă socială: CSM şi celelalte servicii AFMC pot absorbi, în activităţile proprii, un număr limitat de studenţi, care vor cunoaşte modele de bună practică;
- este încurajat voluntariatul şi implicarea în acţiuni comunitare;

4. Autorităţile locale: Participarea Reţelei la procesul de suport în implementarea strategiilor şi planurilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi la seminariile: „Reţeaua de colaborare, informare, parteneriat şi suport la nivel local - construcţie, funcţionare şi rezultate”, „Metoda Deschisă de Coordonare - formula de dialog social”, „Parteneriatul public-privat în domeniul serviciilor sociale - evaluare şi perspective” „Voluntariatul-o atitudine civică”, va crea premisele unui cadru favorabil sectorului nonguvernamental, de promovare a iniţiativelor ONG.

5. Comunitatea braşoveană: activităţile comunitare din proiect vor sensibiliza şi creşte interesul pentru rezolvarea problemelor persoanelor aflate în situaţie de risc social.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al Proiectului ACCES îl reprezintă: dezvoltarea unei abordări integrate pentru managementul cazurilor cu risc de excludere socială (persoane cu dizabilităţi şi/sau probleme de sănătate şi familiile lor, persoane vârstnice din municipiul şi judeţul Braşov) printr-un parteneriat eficient intre prestatori publici şi privaţi de servicii medico-sociale şi factori interesaţi din comunitate, parteneriat menit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii acestor persoane.

Obiectiv specific 1. Dezvoltarea şi consolidarea unui sistem complex de servicii socio-medicale, accesibil grupului ţintă care să asigure măsuri orientate în direcţia prevenirii şi/sau depăşirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate în cadrul Centrului Socio-Medical dr. Teofil Mija (CSM).

Obiectiv specific 2. Dezvoltarea unui cadru de colaborare, informare şi suport intre furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale şi socio- medicale de la nivelul municipiului şi judeţului Braşov, pentru abordarea comprehensivă şi unitară a cazurilor cu potenţial risc de excludere socială şi influenţarea participativă a politicilor publice locale în acest domeniu.

Obiectiv specific 3. Creşterea nivelului de conştientizare al comunităţii braşovene privind excluderea socială şi sensibilizarea acestora pentru o mai mare implicare în activităţi de voluntariat şi suport, menite să evite marginalizarea socială şi tratamentul discriminatoriu al grupului ţinta.

Detalieri:

Obiectiv specific 1. Dezvoltarea şi consolidarea unui sistem complex de servicii socio-medicale, accesibil grupului ţintă care să asigure măsuri orientate în direcţia prevenirii şi/sau depăşirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate în cadrul Centrului Socio-Medical dr. Teofil Mija (CSM).

În cei doi ani de proiect se va facilita accesul persoanelor aflate în situaţie de risc la servicii socio-medicale comunitare primare şi de specialitate complexe, integrate, ce vizează concertat prevenirea şi depăşirea situaţiilor de dificultate, vulnerabilitate, izolare, contribuind direct la incluziunea socială şi creşterea calităţii vieţii acestor persoane.

CSM va promova constant conceptul de „pachete de servicii” deoarece se demonstrează nevoia de ACCES la o evaluare complexă, psiho-socială, clinică şi paraclinică, singura care poate da informaţii concertate despre starea generală de sănătate a persoanei şi, totodată, poate direcţiona beneficiarul către intervenţiile psihologice, sociale şi medicale suplimentare real necesare.

Pachetul de servicii cuprinde:

 • o evaluare de asistenţă socială
 • o evaluare psihologică
 • o evaluare clinică generală
 • o evaluare pe specialităţi medicale existente: boli interne, cardiologie, stomatologie, neurologie
 • examinări paraclinice: EKG, echografie generală, testare glicemie şi analiză profil lipidic

Acest obiectiv se identifică cu Obiectivul nr.1 din Strategia de dezvoltare şi diversificare a serviciilor furnizate la nivel local 2013-2018, aprobată prin HCL Braşov, iunie 2013.

Obiectiv specific 2. Dezvoltarea unui cadru de colaborare, informare şi suport intre furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale şi socio-medicale de la nivelul municipiului şi judeţului Braşov, pentru abordarea comprehensivă şi unitară a cazurilor cu potenţial risc de excludere socială şi influenţarea participativă a politicilor publice locale în acest domeniu.

Realizarea şi funcţionarea pe termen lung a unei Reţele a prestatorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, se demonstrează prin nevoile locale identificate:

 • nevoia de creştere a capacităţii furnizorilor de a oferi servicii sociale de calitate dar şi de a rezolva probleme/nevoi ale beneficiarilor proprii pe care nu le pot acoperi prin propriile servicii
 • nevoia de asigurare a unui mediu informatic integrat
 • nevoia de promovare a serviciilor sociale existente
 • nevoia de implicare a prestatorilor de servicii sociale şi a comunităţii în implementarea strategiilor şi planurilor de dezvoltare a serviciilor sociale, în conformitate cu nevoile reale ale comunităţii

Rol: organizarea grupurilor de interes şi a prestatorilor de servicii sociale (publici şi privaţi) care se adresează persoanelor în situaţie de risc social, într-o structură funcţională, suportivă şi eficientă, de tip Reţea, care să faciliteze şi promoveze colaborarea în rezolvarea diverselor probleme specifice

Sunt incluse:

 • crearea unei evidente a prestatorilor, nevoilor, riscurilor
 • găsirea de soluţii prin colaborare şi suport în rezolvarea unor probleme punctuale ale persoanelor aflate în situaţie de risc social

Se urmăreşte promovarea şi respectarea principiilor bunei guvernări: participare, responsabilitate, transparentă decizională şi a informaţiei.

Obiectiv specific 3. Creşterea nivelului de conştientizare privind excluderea socială şi sensibilizarea pentru o mai mare implicare în activităţi de voluntariat şi suport, menite să evite marginalizarea socială şi tratamentul discriminatoriu al grupului ţinta

Prin intermediul acestui obiectiv şi acţiunilor propuse, se vor realiza:

 • creşterea ponderii şi impactului informaţie transmise AFMC Christiana cu privire la situaţii de risc social
 • stimularea interesului pentru: incluziune socială, autoajutorare, activităţi de creştere a calităţii vieţii şi abordarea pozitivă a situaţiilor de risc social, voluntariat
 • influenţarea pozitivă, sensibilizarea pentru coeziunea socială şi creşterea calităţii vieţii comunitare datorită şi a suportului şi grijii acordate persoanelor vulnerabile, aflate în situaţie de risc social
 • sensibilizarea comunităţii asupra nevoii acute de servicii medicale gratuite, pentru cazurile sociale

Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi realizate acţiuni/activităţi ale AFMC şi CSM cu rolul de a promova voluntariatul, inclusiv cel profesional şi al beneficiarilor de servicii sociale, în cadrul serviciilor proprii.

Voluntariatul profesional se adresează cu precădere studenţilor de la cele două facultăţi (Facultatea de Asistenţă Socială, Facultatea de Medicină) cu care AFMC Christiana are parteneriate încheiate, medicilor dispuşi să facă voluntariat, altor profesionişti (ex. Asistenţi sociali, psihologi).